Zgłoś szkołę do konkursu Leon

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego "Leon"

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
 2. Testy przygotowywane są w oparciu o obowiązujący program nauczania.
 3. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń szkoły podstawowej, która zgłosiła się do konkursu.
 4. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników ze szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas).
 5. Zgłoszenie grupowe wszystkich nauczycieli i ich uczniów (ze szkoły) należy wysłać poprzez JEDEN formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie https://leonkonkursy.pl/formularz-zgloszeniowy/
 6. Konkurs należy przeprowadzić w terminach podanych przez organizatora w harmonogramie (dostępnym na naszej stronie https://leonkonkursy.pl).
 7. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu, godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu, natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 8. Organizator zobowiązuje się dostarczyć testy do szkół najpóźniej 1 dzień przed konkursem.
 9. Nauczyciel organizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ma do wyboru 2 opcje testów:

  I- w wersji papierowej wysłane listem poleconym wysłanym na adres szkoły;

  II- w wersji online, udostępnione przez Organizatora na przeznaczonej do tego platformie w określonych dniach i godzinach.

 10. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 15 zł od testu, koordynator konkursu wpłaca na konto Leona 14,50 zł.
 11. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto:

  Santander Bank Polska S.A.
  CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o.
  44 1090 1115 0000 0001 4351 3691
  (w tytule numer zamówienia, miejscowość, nazwa i numer szkoły)

 12. Opłaty za konkurs należy dokonać w momencie zgłaszania szkoły do konkursu. W przypadku gdy wpłata nie zostanie dokonana zgłoszenie uznaje się za nieważne. Organizator na życzenie wystawia faktury VAT do dokonanych wpłat.
 13. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.
 14. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt. W przypadku gdy są prawidłowe 2 odpowiedzi a uczeń zaznaczy trzy lub więcej, otrzymuje 0 punktów, itd. Może się zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, jeżeli w tej sytuacji uczeń nic nie zaznaczy wtedy otrzymuje jeden punkt, jeżeli zaznaczy jakąś odpowiedź otrzymuje 0 punktów.
 15. Odpowiedzi zaznaczane są na testach w górnej części arkusza konkursowego. Prawidłową odpowiedź zaznaczamy krzyżykiem w karcie odpowiedzi. Cały test uczniowie mogą traktować jako brudnopis i dowolnie zmieniać swoje odpowiedzi. Na arkuszu uczniowie nanoszą ostateczną odpowiedź. W klasach I-III nie obowiązuje karta odpowiedzi. Uczniowe zaznaczają odpowiedzi krzyżykiem przy zadaniach. 

 16. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.
 17. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko czarny długopis. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje DRUKOWANYMI literami swoje imię nazwisko (bez zdrobnień), następnie zaznacza odpowiedzi na teście (organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za błędy w nazwiskach podanych w wynikach, które wynikną z nieczytelnego podpisu ucznia na teście). Po ukończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.
 18. Nauczyciele (jeżeli konkurs organizuje więcej niż jeden nauczyciel w szkole) zobowiązani są sprawdzić, czy uczniowie podpisali się drukowanymi (czytelnymi) literami, wypełnić protokół, zakleić kopertę w obecności uczniów i odesłać wszystkie testy JEDNĄ ZBIORCZĄ kopertą, najpóźniej na drugi dzień roboczy listem poleconym na adres:

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY „LEON”
  Centrum Rozwoju Edukacji Sp. z o.o.
  Aleja Niepodległości 4/9, 69-100 Słubice.

 19. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu trzech miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu. Każda Szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a szczególnie w rażących przypadkach prawo do dyskwalifikacji szkoły.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo niezapowiedzianej wizyty w szkole w dniu konkursu.
 22. W dniu konkursu liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby podanej w zgłoszeniu. Nawet jeśli liczba ta jest mniejsza niż 90%, Organizator zwraca maksymalnie 10% dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem minimalnej liczby 10 uczestników.
 23. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów.

  Za zajęcie:
  Miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa.
  Miejsca od IV do X – dyplom laureata.
  Miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.
  Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon” otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.
  Każdy nauczyciel współorganizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon” otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.

 24. Po upływie jednego miesiąca od daty zakończenia konkursu materiały konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu.
 25. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu.
 26. Organizatorem konkursu jest:

  CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o.,
  69-100 Kunowice, Aleja Niepodległości 4/9, 69-100 Słubice,
  NIP 598-164-58-3

Zaprojektowane dla Leon Ogólnopolski konkurs przedmiotowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz bezpłatnie Testy Leona